کلیدواژه‌ها = سنگ‌های ساختمانی و تزئینی / ارزش افزوده / بهره‌وری / صادرات
تحلیل اقتصادی صنعت سنگ (با تأکید بر سنگ‌های ساختمانی و تزئینی)

دوره 13، شماره 71، خرداد و تیر 1394، صفحه 69-86

پریسا یعقوبی منظری