کلیدواژه‌ها = بازاریابی محتوای دیجیتال / مشارکت / اعتماد / ارزش مصرفکننده / بانک شهر
ارزیابی تأثیر بازاریابی دیجیتال بر رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده

دوره 19، شماره 110، آذر و دی 1400، صفحه 107-120

10.22034/bs.2021.247055

فریده اکرمی؛ فیروزه حاجی علی اکبری