کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعاتی استراتژیک / عملکرد شرکت / جهتگیری استراتژی / شرکت لبنی میهن
ارزیابی تأثیر سیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با میانجی‌گری جهت‌گیری استراتژیک

دوره 19، شماره 110، آذر و دی 1400، صفحه 89-106

10.22034/bs.2021.247049

منوچهر نیکنام؛ محمدتقی قربانی فاراب؛ محمدحسین سیدعلی جانلو