کلیدواژه‌ها = الگوی مصرف / مدل ذهنی / نقشه اجماعی / پدیدارشناسی / اثر کشور مبدأ
تحلیل پدیدارشناسانه مصرف کنندگان پوشاک زنانه خارجی (با رویکرد اصلاح مدل ذهنی مصرف کالای خارجی)

دوره 19، شماره 110، آذر و دی 1400، صفحه 43-56

10.22034/bs.2021.247058

کبری بخشی زاده برج؛ نعیمه جباری؛ امید سلیمان زاده