کلیدواژه‌ها = خصوصیسازی / واگذاری / بنگاه دولتی / بخش خصوصی / اصل 44 قانون اساسی