کلیدواژه‌ها = کسب وکار کوچک و متوسط / خدمات بانکی / رضایت مشتریان / کیفیت خدمات / تحلیل اهمیت عملکرد
نیاز سنجی خدمات حضوری مشتریان بانکی با استفاده از تکنیک اهمیت عملکرد

دوره 19، شماره 106، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 103-126

10.22034/bs.2021.246532

حسین بلوچی؛ ایمان غریب