کلیدواژه‌ها = کیفیت محصول / تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره (MCDA) / روش ویکور / منطق فازی