کلیدواژه‌ها = بازاریابی اصالی / بازاریابی پراگماتیک / شیفت پارادایمی / برند اصیل / توسعه پایدار
بررسی تاثیر بازاریابی اصالی و پراگماتیک بر اصالت برند

دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 115-140

زهره علی اسماعیلی؛ بهرام خیری