کلیدواژه‌ها = تجارت خدمات/ خدمات مخابرات/ سازمان جهانی تجارت/ WTO
تعهدات آزادسازی خدمات مخابرات در WTO: تجربه کشورهای ملحق‌شده

دوره 13، شماره 70، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 87-98

محمد راستی