کلیدواژه‌ها = رقابت/ توسعه صنعتی/ اقتصاد ایران
بررسی مفهوم رقابت در اقتصاد و اندازه آن در اقتصاد ایران

دوره 11، شماره 60، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1-16

محمدنبی شهیکی تاش