کلیدواژه‌ها = کسب وکار الکترونیکی / آمادگی / معیار
نقش تغییرپذیری در سنجش آمادگی کارکنان برای پذیرش کسب وکار الکترونیکی

دوره 11، شماره 61، مهر و آبان 1392، صفحه 97-107

محمدمهدی پرهیزگار؛ غفار بهنام