کلیدواژه‌ها = بحران مالی / سیاست‌های ریاضت مالی / رشد اقتصادی / سیاست‌های انبساطی / نابرابری درآمدها / سیاست‌های ضد‌ ادواری / بحران بدهی دولت / ثابت‌کننده‌های خودکار / صنعت‌زدایی / محدودسازی افزایش دستمزدها / اقدامات حمایت درآمدی