کلیدواژه‌ها = آمیخته بازار / بازار جهانی / بخش‌بندی بازار / تعاونی / مدیریت بازاریابی / محیط بازاریابی
عوامل مؤثر بر میزان آمادگی تعاونی‌ها در صادرات خرما برای ورود به بازار جهانی (مطالعه موردی: استان‌های هرمزگان و فارس)

دوره 11، شماره 63، بهمن و اسفند 1392، صفحه 74-84

مریم مهدوی؛ شاپور ظریفیان؛ رسول محمدرضایی؛ محمدعلی شم‌آبادی