کلیدواژه‌ها = بازاریابی / بازاریابی صادراتی / عملکرد صادراتی / هیأت‌های تجاری / استراتژی صادراتی
بررسی رابطه بین اعزام هیأت‌های تجاری با عملکرد صادراتی (استان مرکزی 1387-1390)

دوره 12، شماره 69، بهمن و اسفند 1393، صفحه 22-32

پیمان غفاری آشتیانی؛ رضا ملکی