کلیدواژه‌ها = صنعت سیمان / هم‌جمعی / نرخ ارز
اثر نرخ ارز بر صادرات سیمان: مطالعه موردی سیمان مازندران

دوره 12، شماره 69، بهمن و اسفند 1393، صفحه 13-21

مانی موتمنی؛ فائزه آریانی