کلیدواژه‌ها = سرمایههای اجتماعی / مدیریت زنجیرهتأمین سبز / عملکرد محیطی و اقتصادی سازمان / مدلسازی معادلات ساختاری / کمترین مربعات جزئی