کلیدواژه‌ها = تبادل دانش / خوشه صنعتی / مدل ریاضی / بهینهسازی
بهینه‌سازی فرایند تبادل دانش در خوشه‌های صنعتی: مطالعه موردی در خوشه صنعتی گچ سمنان

دوره 16، شماره 88-89، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 37-52

حمیدرضا دزفولیان؛ پروانه سموئی