کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین یکپارچه / یکپارچگی داخلی / یکپارچگی خارجی / توانمندیهای رقابتی
بررسی آثار یکپارچگی داخلی و خارجی بر ظرفیت رقابت

دوره 16، شماره 88-89، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 23-36

سید حسام وقفی؛ محمد مهدی قمیان؛ علی فیاض؛ تکتم لطفی