کلیدواژه‌ها = عوامل کلیدی موفقیت
شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران

دوره 15، شماره 84-85، مرداد و شهریور 1396، صفحه 49-61

طهمورث حسنقلی پور؛ هاشم آقازاده؛ ملیکا مهدیزاده