نویسنده = ���������� ������������������ ��������
بخش‌بندی بازار آجیل و خشکبار بر اساس ارزش‌های مورد انتظار مشتریان با استفاده از الگوریتم DBSCAN

دوره 19، شماره 111، بهمن و اسفند 1400، صفحه 45-68

10.22034/bs.2022.47046

مینا نظام پور؛ مرتضی رجوعی؛ سعید جعفری تیتکانلو