نویسنده = سعیده هوشمند گهر
مقایسه تطبیقی نظام بیمه و ضمانت صادرات ایران با کشورهای منتخب و ارائه پیشنهادهایی برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.544620.2440

باقر ادبی؛ مهدی محرمی بالان؛ سعیده هوشمند گهر