نویسنده = ���������� ��������������
بررسی اثرات معافیت‌های گمرکی و تخفیفات حقوق ورودی بر درآمد گمرکی دولت

دوره 18، شماره 100، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 105-125

سیدهادی عربی؛ حسین هرورانی