نویسنده = محمد معصوم
عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات

دوره 19، شماره 107، خرداد و تیر 1400، صفحه 23-38

10.22034/bs.2021.246800

محمد معصوم؛ شبنم یوسفی


شناسایی و اولویت بندی روش‌های ورود به بازارهای بین المللی (مورد مطالعه: کودهای ارگانیک)

دوره 18، شماره 100، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 77-90

محمد معصوم؛ رضا محمدکاظمی؛ بهروز زارعی