نویسنده = ������������ ����������
آسیب شناسی و شناسایی تواناسازهای حمایتی از صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 16، شماره 88-89، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 79-90

پیمان بالازاده؛ محمود مرادی؛ کیخسرو یاکیده