نویسنده = سید حسام وقفی
رویکرد مدیریتی در تحلیل درماندگی مالی بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران با بکار گیری روش های یادگیری ماشین(NSGA-II,ABC)

دوره 17، شماره 96، مرداد و شهریور 1398، صفحه 38-55

سید حسام وقفی؛ پرویز مام صالحی؛ علی فیاض؛ سامیران خواجه زاده


بررسی آثار یکپارچگی داخلی و خارجی بر ظرفیت رقابت

دوره 16، شماره 88-89، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 23-36

سید حسام وقفی؛ محمد مهدی قمیان؛ علی فیاض؛ تکتم لطفی