نویسنده = محمدرضا شریف عسکری
بررسی تأثیر تصویر کشور مبدأ بر تمایل خرید مصرف‌کنندگان

دوره 15، شماره 84-85، مرداد و شهریور 1396، صفحه 7-19

فرهنگ آبرومندی؛ بی‌تا پارسا؛ محمدرضا شریف عسکری