نویسنده = محمدتقی خدایی گرگری
مدل مفهومی پیاده‌سازی و اجرای استراتژی بازاریابی پنهان

دوره 17، شماره95-94، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 67-84

حسین عباسی اسفنجانی؛ محمدتقی خدایی گرگری