نویسنده = میثم قاسم نژاد
بانکداری و فینتک: چالش یا فرصت؟

دوره 14، شماره 80، آذر و دی 1395، صفحه 31-39

محمد حسن قلی زاده؛ میثم قاسم نژاد