نویسنده = هدیه وجدانی طهرانی
ارزیابی و برآورد پتانسیل ساده تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای(SCO)

دوره 11، شماره 62، آذر و دی 1392، صفحه 1-17

ابراهیم علی رازینی؛ فائقه شاهانی؛ هدیه وجدانی طهرانی


بررسی و تحلیل تنوع در بازارهای هدف صادراتی ایران:به تفکیک استان‌ها

دوره 11، شماره 61، مهر و آبان 1392، صفحه 53-68

هدیه وجدانی طهرانی؛ ابراهیم علی رازینی