نویسنده = ���������� ������������
تأمین مالی فاکتورینگ

دوره 12، شماره 66، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1-16

لطفعلی بخشی؛ علی درزی