نویسنده = بهاره عریانی
تبیین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی شرکت‌های پخش در ایران

دوره 13، شماره 73، مهر و آبان 1394، صفحه 45-54

زهرا آقاجانی؛ بهاره عریانی


شرح وقایع اصلاح یارانه‌ها

دوره 11، شماره 63، بهمن و اسفند 1392، صفحه 37-59

بهاره عریانی؛ هدی اسمعیلی