نویسنده = ������������������ ������������
شناسایی عوامل موثر بر حضور موفق شرکت‌های صادرکننده ایرانی در بازارهای خارجی

دوره 14، شماره 77، خرداد و تیر 1395، صفحه 1-15

علی اشرف احمدیان؛ مهرداد پارسامنش