نویسنده = اسماعیل ملک اخلاق
تبیین و تحلیل و اولویت‌بندی مدل‌های سیستم بازاریابی هوشمند با استفاده از روش AHP

دوره 12، شماره 64، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 69-81

اسماعیل ملک اخلاق؛ شیما سلطانی؛ نسترن طاهرپرور


تحلیلی برمفاهیم تفکر جهانی و مدل‌های آن

دوره 11، شماره 59، خرداد و تیر 1392، صفحه 1-11

اسماعیل ملک اخلاق؛ زینب رضایی؛ فاطمه فربیز