تعداد مقالات: 240
227. بررسی و تجزیه وتحلیل بسته بندی محصولات،حفظ محیط زیست و هزینه های مرتبط

دوره 14، شماره 79، مهر و آبان 1395، صفحه 88-104

منصوره صادقی؛ هرمز مهرانی


228. رفتار خرید وسواسی

دوره 12، شماره 65، خرداد و تیر 1393، صفحه 90-106


234. شناسایی موانع توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در ایران

دوره 17، شماره 96، مرداد و شهریور 1398، صفحه 105-115

زهرا آقاجانی؛ الناز میاندوآبچی


235. مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر مدیریت تداوم کسب‌وکار در شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 17، شماره 97، مهر و آبان 1398، صفحه 114-130

محمد رضا رخیده؛ عباس ابراهیمی؛ احمد خمش‌آیا